Vásárlói Tájékoztató

Kereskedő (Szállító) adatai: 

Név: Jámbor Attila László egyéni vállalkozó 
Székhely: 3532 Miskolc, Győri kapu 124. 1/1. 
Adószám: 63072512125 
Nyilvántartási szám: 4217977 
Statisztikai számjel: 63072512960223105 
e-mail cím: bibimonireceptjei@gmail.com 

Általános Szerződési Feltételek 

A leírt feltételek szerint 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján távollévők között kötött vásárlási szerződés jön létre egyrészről Jámbor Attila László, mint szállító, másrészről Megrendelő, mint Vevő között. 

1. A termék megrendelése a www.bibimoni.blogspot.hu oldalon keresztül, a megrendelőlap kitöltésével lehetséges, amellyel Megrendelő hozzájárul adatai megadásához a Szállító számára, mely adatokat minden egyes rendelés leadásakor lehetősége van módosítani, és Szállító ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. 

2. Szállító vállalja, hogy a megrendelt és a Szállító által e-mailben visszaigazolt terméket a megjelölt szállítási címre leszállítja. 

3. A termék kizárólag online rendelhető meg, az ár forintban értendő, tartalmazza a törvényben előírt áfát, illetve a házhozszállítás díját. 4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kapcsolat felvételi űrlap Megrendelő általi kitöltése, majd a rendelés e-mailen történő visszaigazolása ajánlatnak minősül, melyhez kötve van, melyért jogilag felelősséggel tartozik. 

5. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik a jelen szerződésben részletezett szállítási és fizetési módoknak megfelelően. 

6. Szállító vállalja, hogy az általa – a megrendelés beérkezése után automatikus válaszként ‐ küldött visszaigazolásban szereplő feltételeknek megfelelően jár el. Amennyiben bármely feltételben változás áll be a visszaigazolás megküldése után, de még az áru kiszállítása előtt, Szállító köteles Megrendelőt azonnal értesíteni a Megrendelő által megadott elérhetőségeken, és az új, közös megállapodást írásban is rögzíteni és megküldeni Megrendelő részére e‐mailben.  

7. Elállási jog

Megrendelő a szerződéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat, melynek módjáról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. Megrendelő elállási nyilatkozatát a bibimonireceptjei@gmail.com címen közölheti a Szállítóval. 

A Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza az elállási nyilatkozatmintát. Megrendelő az elállási jogát a nyilatkozatminta felhasználásával, illetve erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján is gyakorolhatja. 

 Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a Korm. rend. 22. §-ával összhangban gyakorolta. 

 Megrendelő köteles viselni az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (termék visszaküldése a Szállító címére) 

 A Szállító a Megrendelő jogszerű elállás esetén köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. 

Az e pontban foglaltak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő Megrendelők (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek. 

8. Kellékszavatosság 

Hibás teljesítése esetén Megrendelő a Szállítóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

A Megrendelő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szállító számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szállító költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Megrendelő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szállító adott okot. 

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő már nem érvényesítheti. Megrendelő a Szállítóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szállító nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

9. Fizetés 

Megrendelő előre utalással köteles fizetni az alábbi számlaszámra:
OTP Bank 11773346-08039361

10. Szállítás 

Szállítási határidő: Szállító vállalja, hogy a raktáron lévő termékeket - a termék eladási árának banki átutalással történő beérkezését követő - 3 munkanapon belül eljuttatja az árut Megrendelő részére. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles értesíteni Megrendelőt a Megrendelő által a megrendelésen feltüntetett e‐mail címen vagy telefonszámon, haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül.
Szállítási költség belföldi küldemény esetén 540 Ft.

11. Felelősségvállalás 

Szállító vállalja, hogy ezen szerződésben vállaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti. Megrendelő kijelenti, hogy mind a tudnivalók, mind ezen szerződés tekintetében a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről szerződésnek minősül, melyhez kötve van. Megrendelő a rendelés(ei) elküldésével, jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtakat betartja. 

12. Panaszkezelés 

Amennyiben Megrendelőnek kifogása, panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban úgy panaszát a bibimonireceptjei@gmail.com email címen, telefonon vagy postai úton közölheti. 

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. 

A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. 

A Megrendelő panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A békéltető testület elérhetősége: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

A Megrendelőnek panaszával kapcsolatosan lehetősége van online vitarendezést is kezdeményezni. Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

13. Egyéb rendelkezések 

A jelen szerződésben és az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollévők között kötött szerződésekről vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

Adatkezelés 

Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy a Szállító a Megrendelő adatait a szerződés teljesítése és az esetleges reklamációk intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt gyűjti, tárolja és kezeli. 

Az adatkezelés célja a létre jött szerződés teljesítése (szállítás, fizetés, szavatosság, panaszkezelés). 

Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az Adatkezelő a személyes adatokat az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett (a továbbiakban: Érintett) önkéntes hozzájárulásával kezeli. 

Az Érintett az Adatkezelő részére az alábbi adatokat adja meg ügyfél kapcsolattartás céljából: név, e-mail cím, telefonszám, cím. A regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását az Érintett bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 

Az adatkezelő: Jámbor Attila László egyéni vállalkozó adatai: 
Név: Jámbor Attila László egyéni vállalkozó 
Székhely: 3532 Miskolc, Győri kapu 124. 1/1. 
Adószám: 63072512125 
Nyilvántartási szám: 4217977 
Statisztikai számjel: 63072512960223105 
e-mail cím: bibimonireceptjei@gmail.com 

Érintettek egy esetleges jogsértés esetén az Info tv-ben foglaltak alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak, illetőleg igényüket bíróság előtt is érvényesíthetik. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Honlap: http://www.naih.hu 
Telefon: 061 391 1400 
Telefax: 06 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

14. Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...